Chương trình khách hàng giới thiệu khách hàng PosApp

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POSAPP

(V/v: Ban hành Quy chế thưởng Chương trình KHGTKH từ 01/03/2020)

Điều 1: Ban hành quy chế thưởng cho Khách hàng đã ký hợp đồng và hiện tại đang sử dụng phần mềm PosApp (gọi là Khách cũ) khi giới thiệu Khách mới ký hợp đồng thành công với Công ty Cổ phần Công nghệ PosApp, chính thức được thực hiện từ ngày 01/03/2020.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ phận Hành chính, Kế toán căn cứ theo quyết định của Tổng giám đốc để lập danh sách và trả thưởng cho các Khách cũ giới thiệu Khách mới thành công. Các nhân viên, quản lý thuộc bộ phận Kinh doanh, bộ phận Điều hành có trách nhiệm cập nhật và thực hiện đúng theo quyết định đã được ban hành.

Điều 3: Trong quá trình thực hiện, quyết định này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)​​​​ ​

Nguyễn Kim Nhi

----------------------------------------------------------------------------------

QUY CHẾ THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG 2020

Điều 1: Quy định chung

1.1. Khách cũ: Là khách hàng đã ký hợp đồng và hiện tại đang sử dụng phần mềm PosApp

1.2. Khách mới: Là thông tin khách hàng chưa tồn tại trên hệ thống PosApp, khách hàng chưa từng biết đến và chưa từng sử dụng phần mềm PosApp.

1.3. Các quy định áp dụng thưởng:

– Ngày ký hợp đồng của Khách cũ (khách giới thiệu) phải phát sinh trước ngày ký hợp đồng của Khách mới (khách được giới thiệu).

– Hoa hồng được tính trên Khách mới, không tính trên Hợp đồng mới: Với mỗi một trường hợp giới thiệu Khách mới thành công, Khách cũ chỉ được nhận thưởng một lần duy nhất ngay sau lần đầu tiên Khách mới ký hợp đồng với PosApp:

+ Không tính thưởng trên hợp đồng gia hạn tái ký

+ Khách mới ký nhiều hợp đồng hoặc ký nhiều chi nhánh, hoặc mở rộng chuỗi cửa hàng theo hình thức nhượng quyền và đa cấp ngay lần đầu tiên ký hợp đồng với PosApp thì chỉ được tính là một Khách mới.

– Hợp đồng được giới thiệu phải có thời hạn 01 năm trở lên.

– Trường hợp Khách mới được giới thiệu trùng với nguồn giới thiệu khác của
PosApp: Xét theo nguồn giới thiệu đầu tiên mà hệ thống PosApp nhận được.

– Để được tính là một trường hợp giới thiệu Khách mới hợp lệ, nhân viên kinh doanh cần thực hiện nhập thông tin Khách hàng lên hệ thống và gửi email cho bộ phận QA theo đúng quy trình.

1.4. Mức thưởng:

– 500.000 VNĐ nếu Khách mới ký Hợp đồng thời hạn 01 năm trở lên.

1.5. Thời gian áp dụng:

– Chương trình áp dụng từ ngày 01/03/2020 đến hết 31/12/2020

1.6. Quy định về thay đổi nội dung chương trình:

BTC có quyền được thay đổi nội dung, điều chỉnh chương trình vào từng thời điểm phù hợp theo pháp luật hiện hành. Trong trường hợp đó, nội dung thay đổi BTC sẽ đăng tải trên website: https://posapp.vn/chinh-sach-danh-rieng-cho-khach-hang- dang-su-dung-phan-mem-PosApp/

Điều 2: Hình thức trả thưởng

2.1. Trả thưởng bằng Tiền Mặt / Chuyển Khoản: Thông tin người nhận thưởng phải trùng với thông tin trên Hợp đồng ký với PosApp. Trường hợp là Công ty thì sẽ trả thưởng vào tài khoản Công ty.

2.2. Trả thưởng bằng thẻ điện thoại: Trả thưởng hàng tuần cho Khách cũ bằng thẻ điện thoại theo nhà mạng mà khách yêu cầu.

2.3. Trả thưởng bằng tháng sử dụng: Cộng thêm 04 tháng sử dụng vào 01 tài khoản PosApp (cửa hàng chính hoặc chi nhánh) mà Khách cũ yêu cầu.

*** Lưu ý: Khách cũ chỉ được lựa chọn một trong các hình thức trả thưởng trên.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Kim Nhi

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!