Quản lý thu chi – Quỹ tiền trên App

Quản lý thu chi trên app giúp bạn quản lý được dòng tiền vào ra của cửa hàng.

Từ màn hình chính bạn chọn [Thu chi], PosApp sẽ hiện ra giao diện như sau (H1)

Tồn đầu kỳ: Là số tiền có trước thời gian xem báo cáo

Tiền thu: Là số tiền thu trong ngày

Tiền chi: Là số tiền chi trong ngày hôm nay

Ví màu đỏ: Thể hiện mục tiền chi

Ví màu xanh: Thể hiện mục tiền thu*

*: Đặc biệt, khi bán hàng phần mềm sẽ tự động trừ

 

 

H1

Để tạo mục thu tiền hoặc chi tiền, bạn chọn dấu [+] như trong hình (H2)

H2

Chọn tiếp dấu [+] (H3)

H3

Nhập thông tin loại tiền thu - chi: Ví dụ: Tiền mua củ cải (H4)

Loại: Là tiền Chi để mua sản phẩm

 

H4

Nhóm tiền chi đã được tạo (H5)

H5

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!